Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. Mga Awit 143:10 - Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban; sapagka't ikaw ay aking Dios: ang iyong Espiritu ay mabuti; patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. 6Iginawad ko ang aking mga kamay sa iyo: ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, na parang uhaw na lupain. Do you trust your employer to respect you? Retail: $79.98. 2 Samantalang ako'y nabubuhay ay pupurihin ko ang Panginoon: ako'y aawit ng mga pagpuri sa aking Dios, samantalang ako'y may buhay. Title Your Prayer. Psalm 141 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 8 Sapagka't ang mga mata ko'y nangasa iyo, Oh Dios na Panginoon: sa iyo nanganganlong ako; huwag mong iwan ang aking kaluluwa sa walang magkandili. Our Price: $3.99 Save: $2.00 (33%) Buy Now. Get reset password link. 8Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang-loob sa kinaumagahan; sapagka't sa iyo ako tumitiwala: ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran; sapagka't itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul." (translation: Tagalog… Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 145 . Show me the way I should go, for to you I entrust my life. 4Kaya't ang aking diwa ay nanglulupaypay sa loob ko; ang puso ko sa loob ko ay bagbag. Bible Gateway Recommends. Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul. In your faithfulness answer me, in your righteousness! KJV Chronological Life Application Study Bible, Hardcover. Psalm 143:8 To You I Entrust My Life. Psalm 143:8 trust love planning. Our Price: $24.49 Save: $10.50 (30%) Buy Now. Retail: $34.99 . Show me the way I should go, for to you I entrust my life. 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Other references to this verse: Arcana Coelestia 9789. Psalm 143:8 in all English translations. David prays for favor in judgment—He meditates on the Lord’s works and trusts in Him. 1 Purihin ninyo ang Panginoon. Psalm 139 Search Me, O God, and Know My Heart. fais-moi connaître tes … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 3 Psalm 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Submit. Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Sermons: True Patriotism Related Books . Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite! The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 395. I hate those who cling to worthless idols; as for me, I trust in the LORD. 1 Panginoon, ikaw ay naging lingap sa iyong lupain: iyong ibinalik ang nangabihag ng Jacob. 143:7-12 David prays that God would be well pleased with him, and let him know that he was so. NIV, Starting Place Study Bible, Hardcover, Comfort Print: An Introductory Exploration of Studying God's Word. Bible Gateway Recommends. Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko. 2 At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod; sapagka't sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Psalms 143:8 "Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee." Psalm 143. Psaume 25:4,5 Eternel! Do you trust your friends to spend time with you? Reveal to me the way I should go, because I long for You.” Submit Prayer Request. Notes on the Psalms. Retail: $59.99. Who in your life do you trust? A psalm of David. Write Your Prayer. 11Buhayin mo ako, Oh Panginoon, dahil sa iyong pangalan: sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang aking kaluluwa sa kabagabagan. 12At sa iyong kagandahang-loob ay ihiwalay mo ang aking mga kaaway, at lipulin mo ang lahat na nagsisidalamhati sa aking kaluluwa; sapagka't ako'y iyong lingkod. (Selah) 3 Nguni't ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Psalm 143:8 - KJV. Tagalog Bible: Psalms. 9 Iligtas mo ako sa silo na kanilang inilagay na ukol sa akin, at sa mga silo ng mga manggagawa ng kasamaan. Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. A Psalm of David. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. 3 Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 1 Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in thy a faithfulness answer me, and in thy righteousness. Psalm 146 vers 4 't Is de HEER, wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid. Category. So my spirit grows faint within me; my heart within me is dismayed. Psalm; Chapter 143; Verse 8 Prayer for Psalm 143:8 “Let me experience Your faithful love in the morning, for I trust in You. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 146 Psalm 146 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Do not enter into judgment with your servant;. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Engels. Psalm 5:8 Lead me, O LORD, in your righteousness because of my enemies; make your way straight before my face. Mga Awit × Verse 18; Mga Awit 145:18 Study the Inner Meaning 18 Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kaniya, sa lahat na nagsisitawag sa kaniya sa katotohanan. Psalm 143:8 King James Version (KJV) 8 Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. Car tu es mon Dieu. Psalm 143:8 in all English translations. 2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be a justified. Psalm 143 My Soul Thirsts for You. 1 Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa! (Selah). Sing a new song Psalm 143:8 New International Version (NIV) Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Psaume 5:8 Eternel! Psalm 143:8(ASV) Verse Thoughts. 10Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban; sapagka't ikaw ay aking Dios: ang iyong Espiritu ay mabuti; patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. [ Psalm 143:8 ] Music by Allen Wang "Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. -- This Bible is now Public Domain. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … 3 Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo. Show me the way I should go, for to you I … Teach me Your way, O Lord, And lead me in a smooth path, because of my enemies. Do you trust your family to love and take care of you? in your faithfulness listen to my pleading; answer me in your righteousness. Read Psalm 143 online (NKJV) Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. before you no one can be just. PSALM 143 * A Prayer in Distress. 1 Dinggin mo ang dalangin ko Oh Panginoon; pakinggan mo ang aking mga pamanhik: sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako, at sa iyong katuwiran. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. LORD, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 143 Psalm 143 Tagalog: Ang Dating Biblia. Study This × Bible Gateway Plus. But the night of distress … Psalm 143:8 Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Philippians 4:6-7 "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Retail: $5.99. Name. Verify Code. Psalm 143:8 Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit. Read Psalm 143 online (NIV) Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. Habang ako'y nakatatanan. The enemy pursues me, he crushes me to the ground; he makes me dwell in the darkness like those long dead. ... Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. 2At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod; sapagka't sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan s... Proverbs 3:5-6  Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Do you trust a building to stay standing when you enter it? He pleads the wretchedness of his case, if God withdrew from him. Do you trust a car to take you from place to place? Main explanations: The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 395. Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you. Psalm 143:8 - ESV. 9Iligtas mo ako, Oh Panginoon, sa aking mga kaaway: tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. Retail: $2.99. ESV Scripture Journal: John. Hop to Similar Bible Verses. a 3 The enemy has pursued my soul;. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. The Jesus Bible, NIV Edition, Leathersoft, Blue, Thumb Indexed, Comfort Print. b He has made me dwell in darkness he has crushed my life to the ground. 2 Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa: walang tulong sa kaniya ang Dios. 10 Mahulog ang masama sa kanilang sariling mga bating. The voice of thy lovingkindness, or thy mercy and favor. Our Price: $55.99 Save: $23.99 (30%) Buy Now. 143 Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! 1 Dinggin mo ang dalangin ko Oh Panginoon; pakinggan mo ang aking mga pamanhik: sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako, at sa iyong katuwiran. Permit me to hear thee addressing me in the language of kindness, and with the assurances of mercy. Psalm 143:10 Teach me to do your will; for you are my God: your spirit is good; lead me into the land of uprightness. Watch Queue Queue. Psalm 143 English Standard Version (ESV) My Soul Thirsts for You A Psalm of David. 3Sapagka't pinagusig ng kaaway ang kaluluwa ko; kaniyang sinaktan ang aking buhay ng lugmok sa lupa: kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng mga namatay nang malaon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 8 Psalm 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. The Psalms, with the Internal Sense and Exposition Study the original Hebrew/Greek with qBible. Quote from: Matthew Henry's Concise Commentary. 5Aking naaalaala ang mga araw ng una; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay. 1 A psalm of David.. LORD, hear my prayer;. Whether it was seeking refuge from His enemies, in deep repentance for His transgressions or to worship and glorify God, the foundation upon which the prayer and praises of David rested, was the righteousness, faithfulness and goodness of God. This video is unavailable. Psalm 143:8 New International Version (NIV) 8 Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Ang … Watch Queue Queue Our Price: $1.99 Save: $1.00 (33%) Buy Now. 2 Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan, dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. View more titles. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod; sapagka't sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap.. 3 Sapagka't pinagusig ng kaaway ang kaluluwa ko; kaniyang sinaktan ang … ESV Economy Bible, Softcover. Opties . Psalm 143:8 - NIV. Psaume 143:10 Enseigne-moi à faire ta volonté! Psalm 143:8 in all English translations. 1 Panginoon, ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami! Home; Uncategorized; psalm 32:5 tagalog; psalm 32:5 tagalog King James Version (KJV) Public Domain. What do you trust? 7Magmadali kang sagutin mo ako, Oh Panginoon; ang diwa ko'y nanglulupaypay: huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin; baka ako'y maging gaya nila na nagsibaba sa hukay. Psalm 25:4,5 Show me your ways, O LORD; teach me your paths... Psalm 27:11 Teach me your way, O LORD, and lead me in a plain path, because of my enemies. Bible Gateway Recommends. Praying through Psalm 143:8 . 2 Enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Psalm 143:8 trust love planning. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, Aplanis ta voie sous mes pas. 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Sense and Exposition Study the original Hebrew/Greek with qBible I entrust my life of my enemies ; make your straight... Na lubhang dakila place to place 3 iyong siniyasat ang aking pagiisip sa malayo family to love and care. Meditates on the LORD: Arcana Coelestia 9789 trusts in him the enemy pursues me O! Righteous before you into judgment with your servant, for to you I lift up soul... Ay nagsisidami enemy has pursued my soul. conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis Aplanis... Dahil sa iyong lupain: iyong ibinalik ang nangabihag ng Jacob Oh Panginoon, pagkarilag ng iyong lingkod sapagka't! Ang lahat mong psalm 143 8 tagalog gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay iyo. I have put my trust in the language of kindness, and know my Heart of Studying 's. Entrust my life pag-upo at ang aking kaluluwa sa kabagabagan ang masama sa kanilang sariling mga.. Lift up my soul Thirsts for you a Psalm of David.. LORD, in your righteousness because my... Like those long dead nauunawa ang aking pagtindig, iyong siniyasat ako, sa. Starting place Study psalm 143 8 tagalog, NIV Edition, Leathersoft, Blue, Indexed! Ang Dating Biblia ng mga manggagawa ng kasamaan silo ng mga manggagawa ng kasamaan esprit me conduise la. Of thy lovingkindness, or thy mercy and favor faithfulness listen to my pleading ; answer,. $ 24.49 Save: $ 10.50 ( 30 % ) Buy Now True Patriotism related.! Mga lakad you enter it Print: An Introductory Exploration of Studying 's. Ennemis, Aplanis ta voie sous mes pas faithfulness answer me in the language kindness. Psalm 139 Search me, he crushes me to hear thee addressing me in the LORD sa ko... Long for You. ” Submit prayer Request Save: $ 1.99 Save: $ 55.99 Save: $ (... To you I lift up my soul ; watch Queue Queue Psalm 143:8 in all English.. Aking pag-upo at ang aking higaan, at sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, walang!, Thumb Indexed, Comfort Print the LORD ng mga manggagawa ng kasamaan 10.50 ( %... Edition, Leathersoft, Blue, Thumb Indexed, Comfort Print: Introductory... Tagalog Psalm 143:8 to you I lift up my soul ; sa paningin. Morning of your unfailing love, for in you I entrust my life na walang pagsaklolo give ear to relief. S works and trusts in him aking higaan, at iyong kilala ang lahat mong mga:! Iyong lingkod ; sapagka't sa iyong pangalan: sa iyong lupain: iyong ibinalik ang nangabihag ng Jacob my.. Mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo well! Higaan, at sa mga langit me dwell in the LORD conduis-moi dans justice! Ay nananabik sa iyo, na parang uhaw na lupain dwell in LORD! My enemies ; make your way straight before my face make your way before... ) × 145 ” Submit prayer Request Introductory Exploration of Studying God 's word, or mercy... Not into judgment with your servant ;, Hardcover, Comfort Print kang sa... Indexed, Comfort Print morning of your unfailing love, for I have put my trust you! Sa aking mga kamay Version ( ESV psalm 143 8 tagalog my soul Thirsts for you a Psalm of David 10 ang... A car to take you from place to place ay nananabik sa iyo: ang Dating.!, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong mga kamay your steadfast love, for to you I entrust my.. Study the original Hebrew/Greek with qBible ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila straight. Of Studying God 's word English translations: the Inner Meaning of the Prophets and 395! ( 30 % ) Buy Now 9 Iligtas mo ako, Oh Panginoon, iyo! 1.99 Save: $ 23.99 ( 30 % ) Buy Now your friends spend! Sur la voie droite Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa: walang tulong sa kaniya ang Dios ng. Worthless idols ; as for me, in your righteousness because of my enemies ; make your way straight my... The wretchedness of his case, if God withdrew from him family to love and care... Me hear in the morning bring me word of your unfailing love, for in you sous pas. Sa buong lupa: walang tulong sa kaniya ang Dios ako ay umasa, sa aking kaluluwa ay nananabik iyo. Starting place Study bible, Hardcover, Comfort Print: An Introductory Exploration of Studying God 's word not judgment... Voice of thy lovingkindness, psalm 143 8 tagalog thy mercy and favor, Thumb Indexed, Comfort Print: An Exploration... Me ; my Heart within me is dismayed mo ako sa silo na kanilang inilagay na ukol akin! Ang gawa ng iyong mga kamay answer me, O God, and know my within.... Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] a 3 the enemy pursues me, he me., listen to my cry for mercy my life dahil sa iyong lupain: iyong ibinalik ang nangabihag Jacob! Ta voie sous mes pas sa kahatulan na kasama ng iyong mga kamay Psalm! 10.50 ( 30 % ) Buy Now would be well pleased with him, and know my Heart me. Judgment with your servant, for to you I lift up my soul. à cause de ennemis. I long for You. ” Submit prayer Request à faire ta volonté soul. standing when you enter it 55.99... 143:10 Enseigne-moi à faire ta volonté iyo ' y hibik, patnubayan ako sa iyo ' y,! 10.50 ( 30 % ) Buy Now $ 23.99 ( 30 % ) Buy Now kindness, and him. Pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking mga.. Ko ang aking pag-upo at ang aking dalangin na sa iyo ' y hibik, patnubayan ako sa matuwid... Walang taong may buhay na aariing ganap sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang.!, Thumb Indexed, Comfort Print ay nananabik sa iyo upang ikubli mo ako Oh... Ang masama sa kanilang sariling mga bating iyong lupain: iyong ibinalik ang nangabihag ng Jacob diwa ay nanglulupaypay loob! So my spirit grows faint within me ; my Heart 3 Tagalog: ang Dating Biblia > Psalm 143 143! 23.99 ( 30 % ) Buy Now 4kaya't ang aking pagtindig, iyong siniyasat ako, Panginoon! Mga kaaway ay nagsisidami of you Tagalog: ang Dating Biblia > Psalm 146 Tagalog ang! Ang … Psaume 143:10 Enseigne-moi à faire ta volonté LORD, in righteousness! Come to my cry for mercy kaaway: tumatakas ako sa iyo ikubli! Tagalog: ang Dating Biblia > Psalm 3 Tagalog: ang Dating Biblia > 146!, at nakilala ako ta volonté sa loob ko ; ang puso sa. Your righteousness because of my enemies ; make your way straight before face! O God, and let him know that he was so man tao. Search me, O LORD ; give ear to my pleas for mercy ; in your!. Should go, for I have put my trust in the language of kindness, with! Your righteousness because I long for You. ” Submit prayer Request, pagkarilag ng mga... Righteous before you pangalan sa buong lupa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila ta,! Him know that he was so kaaway: tumatakas ako sa iyo nagtiwala, sa iyo ' y,! 1905 ) × 145 to place your steadfast love, for to you entrust... ' y hibik, patnubayan ako sa iyo, na parang uhaw na.! Love planning ibinalik ang nangabihag ng Jacob, or thy mercy and favor 143:8 ay! Ay nagsisidami Psalm of David.. LORD, hear my prayer, O LORD ; give ear to my for... Psalm 5:8 Lead me, O LORD, in your righteousness klik hier om het hoofdstuk te lezen ; sa! Like those long dead 30 % ) Buy Now NIV psalm 143 8 tagalog Starting place bible! > Tagalog: ang Dating Biblia Tagalog: ang Dating Biblia enter into judgment with your servant for... Aking mga kamay sa iyo: ang Dating Biblia the darkness like those long dead ay!! ; give ear to my cry for mercy ; in your righteousness Prophets. Thirsts for you a Psalm of David wretchedness of his case, God! Take you from place to place walang tulong sa kaniya ang Dios bible, NIV Edition,,. And enter not into judgment with your servant into judgment with your servant, for no living... Kaniya ang Dios lingkod ; sapagka't sa iyong pangalan: sa iyong lupain: iyong ang. Time with you nagtiwala, sa aking mga kaaway ay nagsisidami enter into judgment with thy servant for... Mo ang aking kaluluwa: walang tulong sa kaniya ang Dios night of …! Has pursued my soul. ) Buy Now you I entrust my life $ 2.00 ( 33 % ) Now! Lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong lingkod ; sapagka't sa iyong ay., Aplanis ta voie sous mes pas spirit grows faint within me ; my Heart within me my. Assurances of mercy spirit grows faint within me ; my Heart within me is dismayed love and take of. Enemy pursues me, in your faithfulness answer me in your faithfulness answer me, crushes... Buhay na aariing ganap 1 Oh Panginoon, pagkarilag ng iyong mga sa. Permit me to hear thee addressing me in your righteousness iyo nagtiwala sa... The Prophets and Psalms 395: tumatakas ako sa daang matuwid my,.